Grundskola

I denna nämnd har Sverigedemokraterna varit tydliga med att de vill behålla alla skolor i den utsträckning som de har varit i och att flytta tillbaka åk 6 till mellanstadiet. Förvaltningen har inte kunnat visa på att det finns någon ekonomisk vinst i sin helhet med att förändra organisationen. Sverigedemokraterna Askersund menar på att förvaltningen har misslyckats med att ha en jämn fördelning med behöriga lärare i kommunens skolor. Förvaltningen hävdar att större enheter krävs för att få en likvärdighet. Då Sverige har en skollag, en läroplan och en kursplan för varje ämne som ska följas i svenska skolor är detta tillräckliga grunder för att få en så hög likvärdighet som möjligt oavsett vart du studerar runt om i landet. Då Sverige har ett fritt skolval finns det även möjlighet för alla föräldrar att själva välja vilken skola i landet som de vill att sitt barn ska studera i. Sverigedemokraterna nationellt är även för att förstatliga skolan i landet. För Sverigedemokraterna i Askersund är det viktigt att hela kommunen drivs av ett engagemang och en energi. Detta avtar ofta när den offentliga sektorn centraliseras. Andra partier hävdar att det skulle vara för elevernas skull och att de då skulle ha möjlighet till behöriga lärare. Behöriga lärare är ett nationellt problem som flera partier som styrt de senaste tolv åren i landet har haft möjlighet att lösa men inte lyckats. Sverigedemokraterna har en nationell plan för att Sverige återigen ska lyckas bli en av de bästa skolorna i världen.

https://sd.se/vad-vi-vill/utbildningspolitik/

Barnomsorg

För Sverigedemokraterna är det viktigt att föräldrar har möjlighet att välja en passande barnomsorg till sitt barn. Återinförandet av dagbarnvårdare i kommunen är något som Sverigedemokraterna skulle uppskatta. Den lilla och nära barnomsorgen runt om i kommunen kommer Sverigedemokraterna aldrig att rösta bort. Sverigedemokraterna vill inte heller se några större enheter än de som redan finns idag 2021. I början av juni 2021 gav förvaltningen förslag om att bygga en sexavdelningsförskola på IP i Askersund och stänga de mindre verksamheterna. Så här såg beslutet ut:

  1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att samordna förskoleverksamheterna Åsen och Mosippan i en 4 avdelsningsförskola i Åsbro med möjlighet till utbyggnad av flera avdelningar. Förskolan ska placeras vid skolan.

  2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att centralortens förskoleverksamheter delvis samordnas i en 6 avdelsningsförskola i centrala Askersund med placering vid IP/Solberga.

  3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppmana KS att göra en översyn av detaljplanen vid Humlegården för att säkerställa möjligheten att bygga ut förskolan.

Detta är något som Sverigedemokraterna är starkt emot. Sverigedemokraterna vill inte se stora institutioner för våra små barn. Svenska folket är ett av de folk som betalar högst skatter i hela världen. Vi har råd att ha bra mindre verksamheter för våra barn om vi hanterar skattepåsen rätt.

Sydnärkes utbildningsförbund

Förr hade Sydnärkes utbildningsförbund en god ekonomisk hushållning. Sedan migrationskrisen har förbundet misslyckats totalt med att hålla sin budget. Sverigedemokraterna i Askersund anser att förbundet måste krävas på att hålla sig till den budget de är tilldelade och har klarat av att följa sedan tidigare. Under lång tid har det svenska folket fått till sig att landet skulle tjäna på den galet förda invandringen som har skett till landet under alldeles för lång tid. Det är dags att de som påtalat detta i sjuklövern visar vart den ekonomiska vinningen är. Detta är ett tydligt exempel på att Askersunds invånare får betala mer på grund av den skadligt förda invandringspolitiken.